Условия за ползване

към началото / всички публикации

Условия за ползване

Настоящият документ съдържа Общите условия за ползване на предоставяните информационни ресурси и услуги на посетителите на уебсайта Hlapeta.bg, наричани по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛИ 

Внимателно прочетете условията за ползването на уеб сайта. В случай, че не сте съгласни с тях, моля не ползвайте уеб сайта. 

I. ДЕФИНИЦИИ 

- Интернет страница е съставна и обособена част от Уебсайт.
- Потребител – всяко лице, въвело електронния адрес на Hlapeta.bg и/или достигнало до интернет страницата на която са публикувани съответните статии и оферти.
- Електронна препратка – връзка, обозначена в интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница.
- Оферта – предложение, адресирано към потребителя за закупуване на стоки и/или услуги, публикувано на интернет сайта Hlapeta.bg.
- Агрегатор - интегрира съдърание от множество интернет страници. 

II. ОБХВАТ НА УСЛУГИТЕ 

Hlapeta.bg предоставя услуги с информационен, рекламен и справочен характер за лична употреба без търговски цели. Hlapeta.bg не публикува собствени обяви за продажба на стоки и/или услуги, които да изискват заплащане на сума от страна на потребителя. 

Hlapeta.bg е информационен сайт, който функционира и като агрегатор – в него се публикува информация за оферти от избрани сайтове наричани трети страни, извлечена от уебсайтове на същите. 

Hlapeta.bg не носи отговорност за актуалността, качеството на предлаганите услуги, както и некоректно предоставена информация от сайтовете за колективно пазаруване. 

Hlapeta.bg има право да променя технологията, дизайна и вида на предоставяните Услуги по всяко време без предварително известяване на потребителя. 

Hlapeta.bg си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги, а също така и съобщения, съдържащи рекламни съобщения от трети лица, единствено чрез доброволно предоставяне на своя имейл адрес. 

Hlapeta.bg предоставя безплатни услуги на потребителите си и те от своя страна с влизането си в сайта Hlapeta.bg и отварянето на която и да е негова страница, модул, поле или popup, се съгласяват, че с въвеждането на своя имейл адрес потребителят изразява изричното си съгласие, че Hlapeta.bg има правото да: 
- му изпраща непоискани търговски съобщения по имейл; 
- му изпраща информация свързана със сайта Hlapeta.bg; 
- му изпраща по имейл рекламни бюлетини от трети страни; 

Потребителят има право да прекрати своя абонамент и да прекрати получаването на непоискани търговски съобщения по имейл от Hlapeta.bg, като следва инструкциите в някое от писмата. 

III. ТРЕТИ СТРАНИ И ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ 

Цялата информация за предоставените оферти (текстови, графични, конкретни условия по сделките и т.н.) се извличат от съответните сайтове на доставчици на стоки и/или услуги и рекламодатели, които като дефиниция са трети страни и в агрегатора се поставя линк към оригиналното съдържание. 

Hlapeta.bg не носи никаква отговорност за качеството на предлаганите стоки и/или услуги, за достоверността, актуалността, законността на информацията, предоставена от трети страни или достъпна след последването на линк към съдържание, предоставено от същите. 

Когато последвате линк на трета страна или желаете да закупите стока и/или услуга, информацията за която е публикувана на Hlapeta.bg, влизате в договорни отношения със съответния доставчик на услугата (сайт) и в този смисъл сте обвързани с неговите условия и правила за ползване. 

Hlapeta.bg не носи никаква отговорност за евентуално настъпили щети материални или нематериални или пропуснати ползи за потребителя ако: 
- Същият влезе в отношения, кореспонденция или други с трети страни;
- Същият заяви, закупи, заплати и т.н. стоки и/или услуги, предлагани от трети страни;
- Същият последва линкове/съдържание на трети страни.
- Същият осъществи каква да е интеракция с трети страни. 

В този смисъл Hlapeta.bg, в рамките на закона, има ограничена отговорност спрямо цялото публикувано съдържание на трети страни. 

IV. АВТОРСКИ ПРАВА 

Дизайнът под формата на текст, графика и цветово оформление, всички скриптове, source кодове и бази данни са изключителна собственост и авторско право на оператора на сайта Hlapeta.bg и като такива копирането им и всякакъв вид употреба са забранени. 

V. ОБХВАТ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ HLAPETA.BG 

1. В томболата могат да участват настоящи (съществуващи) и бъдещи (нови) потребители на сайта Hlapeta.bg, на територията на Република България, които са изпълнили условията за участие, описани на адрес https://hlapeta.bg/contest/signup. 
2. Печелившите в томболи. конкурси и всякакъв вид игри се известяват на имейл адреса с който са се абонирали.
3. В случай, че даден потребител е посочил невалиден имейл адрес или при липса на отговор от страна на потребител в рамките на 10 /десет/ работни дни от изпращане на уведомлението по т. 2 се счита, че потребителят се отказва от получаване на наградата, като на негово място съответната награда ще бъде разиграна в нова томбола. Друг печеливш се изтегля и в случай, че даден потребител изрично откаже да получи наградата си.
4. Един потребител може да спечели само една награда.
5. Право на участие в томболата нямат служители на организатора на томболата и членове на техните семейства. В случай, че такива лица бъдат изтеглени в томболата, те няма да се вземат предвид и на тяхно място ще бъдат изтеглени други печеливши. 
6. Hlapeta.bg има право да изпраща на потребителите участващи в игрите и томболите системни съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги, а също така и съобщения, съдържащи реклама. 

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни и/или допълвани във всеки един момент без предизвестие. Hlapeta.bg няма задължение да уведомява потребителите поименно, а всеки един носи отговорността периодично да се осведомява за евентуални промени и/или допълнения. 

Всички промени и/или допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на уебсайта като всяко следващо посещение/използване/достъпване, на която и да е от страниците на www.Hlapeta.bg, Ви обвързва с тях. 

Стоки по категории